گزارش آزمايشگاهي
*
*
تاريخ بستري :
وضعيت :
زمان ورود به بخش:
كد مراجعه :
پرونده بستري :
مشاور :
پرونده سرپايي :
سن بيمار :
بيمه اصلي :
همراه :
بيمه تكميلي :